Regulamin konkursu Zrób z nami dobry KLIMAT”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady Konkursu

Zrób z nami dobry KLIMAT” dla fanów fanpage’a KLIMATwDOMU.

Organizatorem konkursu zwanym dalej „Konkursem” jest:

 

KLIAMATwDOMU s.c.

Łowęcice 2,

55-330 Miękinia

NIP 9131629476

zwany dalej „Organizatorem”.

 

2. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

 

3. Konkurs prowadzony jest na stronie https://www.facebook.com/KLIMATwDOMU

zwanej dalej “Fanpage”) oraz na stronie www.klimatwdomu.pl

 

4.Czas trwania konkursu

 

a) pierwsza część konkursu trwa od dnia umieszczenia go na fanpage do dnia 31 maja 2023 do godziny 12:00 – przyjmowanie odpowiedzi od Uczestników

 

b ) druga część konkursu będzie trwała od dnia 1 czerwca do dnia 23 czerwca 2023r. Do godziny 12:00 – głosowanie końcowe.

 


§2 UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada utworzone i zarejestrowane publiczne konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”),

c) posiada adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin.

 

4. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

5. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

(imię, nazwisko, dane telefoniczne, adres e-mail) na potrzeby Konkursu.


6. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

 

§3 ZASADY KONKURSU


1.
Aby wziąć udział w konkursie należy dokończyć zdanie: „KLIMATwDOMU to …” Odpowiedzi należy wysłać na adres mailowy :  konkurs@klimatwdomu.pl

Termin nadsyłania prac od momentu pojawienia się posta do dnia 31 maja 2023r.  z przesłanych odpowiedzi Komisja powołana przez KLIMATwDOMU s.c.

wyłoni pięć najlepszych prac.

Druga część konkursu odbędzie się na fanpage @KLIMATwDOMU, gdzie zostaną umieszczone wybrane przez Komisję prace. Każdej pracy zostanie nadana jedna ikonka FB, która będzie ją utożsamiała z Twórcami. Pod postem będzie możliwe głosownie fanów. Nagrody zostaną przyznane wg ilości konkretnych oznaczeń dla danej ikonki. Druga część konkursu – głosowanie fanów odbędzie się w dniach od 1 do 23 czerwca 2023 do godziny 12:00.

 

2.
Konkurs trwa od publikacji posta z informacją o konkursie do
ogłoszenia w komentarzu informacji o rozstrzygnięciu konkursu –
23.06.2023 r. nie później niż do godziny 13:00

 

 

 

§ 3. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1.Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne  i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji: 
a
) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b
) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c
) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

 


§4. NAGRODY

 

Za zajęcie konkretnych miejsc przyznane zostaną następujące nagrody:

 

1. Oczyszczacz powietrza HISENSE o wartości 1200 zł – za zajęcie I miejsca

2. Karta podarunkowa Orlen o wartości 200 zł – za zajęcie II miejsca

3. Karta podarunkowa Castorama o wartości 100 zł – za zajęcie III miejsca

 

 


§5. KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Organizator jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach konkursu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i kontaktu z Uczestnikiem w celu podania szczegółów dot. konkursu „Zrób z nami dobry KLIMAT”.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, do dnia 21.03.2023 r.
5. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.
6. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu, do dnia 23.06.2023 r.
8. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu na stronie www.klimatwdomu.pl

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie trwania Konkursu.
6. Organizator nie przyjmuje reklamacji od wyników konkursu.
8. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz.27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.